Lördag den 12 mars 2022 kl. 16:00

Haganäshallen Älmhult

Dagordning

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt, se nedan’).
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 5. Fastställande av dagordning.
 • 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret     
 • b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • 7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • 9.   Fastställande av medlemsavgifter.
 • 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från klubbmedlemmarna (motioner).
 • 12. Val av
 •       a) förbundets ordförande för en tid av 1 år.
 •       b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, och andra halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
 •       c) 1 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 •       d) 1 ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
 • 13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller klubbmedlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

’Rösträtt innehas av 2 stycken utsedda medlemmar från respektive medlemsklubb vars medlemsavgift för föregående samt pågående år har erlagts minst en (1) månad före mötet.

Motioner/förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars 2022. Motioner/förslag mailas till ordförande:jkssouthsweden@gmail.com

Nedladdningsbar dagordning finns här –>