Kallelse till Årsmöte JKS South Sweden
Lördag den 9 mars 2024 kl. 16:30 i Linnéhallen i Älmhult
direkt efter avslutade svart och brunbältesträning.

Dagordning

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt, se nedan’).

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

Förslag på avgifter:

Klubb med 50 eller färre medlemmar1000 kr / år
Klubb med 51 – 99 medlemmar2000 kr / år
Klubb med 100 eller fler medlemmar3000 kr / år

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från klubbmedlemmarna (motioner).

12. Val av

      a) förbundens ordförande för en tid av 1 år.

      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

      c) 1 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

      d) 1 ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller klubbmedlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

’Rösträtt innehas av 2 stycken utsedda medlemmar från respektive medlemsklubb vars medlemsavgift för föregående samt pågående år har erlagts minst en (1) månad före mötet.

Motioner/förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2 mars 2024. Motioner/förslag mailas till ordförande: jkssouthsweden@gmail.com